tors, 2013-07-11 14:17 -- admin
Fråga: 
Vad är en haschpsykos? Hur beskriver man upplevelsen och känslan av psykosen?
Svar: 

Från Ramström ”Skador av hasch och marijuana, FHI 2009 (kapitel 6 och 7)”. Kan hämtas från FHI hemsida.

Cannabisutlöst förvirringstillstånd

Cannabisrökning kan utlösa ett akut kortvarigt (några timmar till några dygn) djupgående förvirringstillstånd. Individen förlorar helt eller delvis orienteringsförmåga, minne och känslan för den egna identiteten. Inslag av konfusion är vanligt vid cannabispsykoser. Tillståndet utlöses sannolikt lättare vid högre doser THC och om individen är försvagad av exempelvis sömnbrist eller abstinenstillstånd efter alkohol eller andra droger. Det råder en stor enighet om att cannabisbruk, speciellt i höga doser, kan framkalla en akut konfusion (Hollister, 1986; Negrete, 1983; Tunving, 1985; Thornicroft, 1990; Chaudry, et al., 1991) också benämnt delirium. Tillståndet är kortvarigt och varar från timmar upp till några dagar. Karakteristiskt är att personens medvetande är grumlat; han/hon har svårigheter att orientera sig i tid och rum, missuppfattar vilken situation man befinner sig i och känner eventuellt inte igen personer som är nära bekanta. Det kan vara svårt att skilja detta tillstånd från cannabispsykos som beskrivs nedan. Ofta torde det röra sig om blandtillstånd. Castle och Ames (1996) betecknar samtliga övergående konfusioner, ”cannabispsykoser” eller psykosliknande tillstånd som akuta hjärnskadesyndrom (encefalopatier). Det centrala är en djupgående förvirring vad gäller tid, plats, rum, människor i omgivningen men också osäkerhet om den egna personens identitet. Missbedömningar av sinnesintryck, minnesstörning och språkliga störningar (exempelvis osammanhängande tal) förekommer. Inte sällan sker dramatiska och snabba växlingar i sinnestillstånd. Till detta kan komma en större eller mindre tillblandning av egentliga psykotiska symtom såsom vanföreställningar och hallucinationer. Tillståndet utlöses sannolikt lättare hos den som är fysiskt försvagad av olika skäl, exempelvis fysisk sjukdom, undernäring, grav sömnbrist, påverkan av andra droger eller abstinenstillstånd.

Cannabispsykos

Cannabisrökning, speciellt av preparat med hög koncentration av THC, kan framkalla en toxisk, kortvarig (några dygn till några veckor) psykos. Inte sällan har denna psykos dramatiska symtom och kan fodra sjukhusinläggning eventuellt under tvång. Inslag av konfusion är vanligt. Om rökningen avbryts har tillståndet en god prognos. Om cannabisrökningen fortsätter kan det psykotiska tillståndet sannolikt kvarstå under lång tid. Det kan då vara svårt att skilja från schizofreni. Toxisk cannabisorsakad, kortvarig psykos kan ibland vara svår att skilja ut från den toxiska cannabisutlösta konfusionen enligt ovan och ibland flyter tillstånden ihop. Det som framför allt skiljer konfusionen från psykosen är graden av medvetandegrumling. Vid det psykotiska tillståndet är medvetandegrumlingen bara ett inslag i den för övrigt psykotiska bilden. Eftersom psykosens tidsmässiga förlopp (1–6 veckor) oftast är längre än ruset räknar man med en fördröjd giftverkan. Mekanismen bakom detta förlopp är okänt. Tidsförloppet gäller under förutsättning att cannabisrökningen upphör. Om så inte sker kan detta psykotiska tillstånd, som annars är tacksamt att behandla, sannolikt fortsätta under mycket lång tid.